2015

جیرجیرک ها در خودشان دچار دگردیسی می شوند

مقداری از بقایای آن را سوزاندم و با باقیمانده و خاکستر آن سلف پرتره ای  طراحی کردم و به تکرار با سوزاندن هر سلف پرتره و استفاده از خاکسترش سلف پرتره ی بعدی طراحی شد. با آخرین خاکستر یک طراحی توسط برادرزاده ام کشیده شد.