2012-A

این مجموعه طراحی در سالهای بین ۲۰۱۲-۲۰۱۱ در حین خدمت سربازی و در فضای پادگان خلق شده اند.به علت دسترسی نداشتن به ابزار طراحی و کاغذ، از دفترهای ثبت اثناد نظامی قدیمی استفاده شد. سلف پرتره های بیشمار به صورت آینه بینی ،و طرح هایی از محیط اطراف . به علت محرمانه بودن اثناد ،در سال ۲۰۱۲ در یک چیدمان تمامی طراحی ها سوزانده شدند.